Nakládání s osobními údaji čtenářů

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zavazuje tato příloha všechny zaměstnance knihovny.

 

1. Účel shromažďování a zpracování osobních údajů registrovaných čtenářů:

Smluvní vztah (smlouva o výpůjčce) podle občanského zákoníku v platném znění

Ochrana veřejného majetku

Individuální komunikace se čtenářem a adresné služby

Kontrola jakosti práce zaměstnanců

Statistiky ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Čtenář, který se stane registrovaným čtenářem Obecní knihovny v Dobřichovicích, s ní vstupuje do smluvního vztahu (smlouva o výpůjčce) podle občanského zákoníku v platném znění. K případnému soudnímu vymáhání nevrácených výpůjček je třeba jednoznačných identifikačních údajů čtenáře. Na základě čtenářské registrace má čtenář nárok na další adresné služby, pro jejichž poskytování je rovněž třeba znát jeho jméno, příjmení a adresu. Z těchto důvodů knihovna shromažďuje osobní údaje čtenářů, u dětí i jejich zákonných zástupců v rozsahu:

Jméno, příjmení, datum narození a bydliště.

 

3. Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu poskytuje čtenář na přihlášce, jejímž podepsáním poskytuje souhlas s evidencí těchto údajů v neveřejném seznamu čtenářů. Údaje jsou v knihovně zpracovány

a) na papírových přihláškách

b) v automatizovaném výpůjčním systému v elektronické podobě

c) u vymáhaných pohledávek v evidenci žalob

Seznamy jsou uloženy na nedostupném místě a jsou chráněny před vstupem neoprávněných osob. Vstup do automatizovaného výpůjčního systému je chráněn před vstupem neoprávněných osob systémově.

 

4. Pravdivost údajů poskytnutých čtenářem na přihlášce je povinen zkontrolovat pracovník knihovny, který čtenáře přihlašuje, podle předloženého platného dokladu totožnosti (u dětí do 15 let jejich zákonného zástupce).U jiných státních příslušníků podle platného pasu a povolení k pobytu na území ČR.

 

5. Osobní údaje čtenářů jsou používány pouze pro evidenci výpůjček, individuální komunikaci se čtenářem, případně pro účely soudního vymáhání nevrácených pohledávek.

 

6. Jednorázový návštěvník internetu poskytne knihovnici osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a bydliště. Tyto údaje se uchovávají po dobu nezbytně nutnou pro statistické účely a zkontrolování neporušenosti využívané techniky a softwaru, potom se mažou.

 

7. Osobní údaje čtenářů jsou uchovávány pouze po dobu trvání smluvního vztahu mezi knihovnou a čtenářem. Po jeho skončení jsou papírové nosiče skartovány podle platných směrnic a z elektronické databáze jsou údaje vymazány.

Osobní údaje čtenáře knihovna též likviduje, jakmile čtenář projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči knihovně žádný dluh ani nevypořádané závazky. Za likvidaci a vymazání odpovídá vedoucí pracovník. 

 

8. S osobními údaji čtenářů nakládají pouze pracovníci knihovny k tomu určení, kteří byli řádně poučeni a seznámeni s touto přílohou. Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích čtenářů a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru nebo příslušných prací.

 

9. Osobní údaje čtenářů nesmějí být využívány pro jiné účely, než je výše uvedeno a nesmějí být poskytovány dalším subjektům.