Provozní řád pro práci s internetem

Knihovna v Dobřichovicích umožňuje přístup na Internet svým návštěvníkům starším 15 let (dále jen „uživatelé“) po předložení platného čtenářského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti a návštěvníkům do 15 let s písemným souhlasem rodičů za těchto podmínek:

 1. Služby Internetu mohou v knihovně využívat všichni uživatelé zdarma.
 2. Registrovaný uživatel je povinen předložit před použitím počítače platný čtenářský průkaz.
 3. Neregistrovaný návštěvník, pokud chce využít veřejný počítač, předloží osobní doklad a pracovník knihovny zaznamená základní osobní údaje (jméno, bydliště). Tyto údaje se uchovávají po dobu nezbytně nutnou pro statistické účely a zkontrolování neporušenosti využívané techniky a softwaru.
 4. Registrovaní čtenáři mají přednost před neregistrovanými uživateli v případě, že jsou počítače obsazeny.
 5. U jednoho počítače mohou pracovat zároveň nejvýše 2 uživatelé. Uživatel má právo pracovat na počítači nepřetržitě 30 minut. Tato doba může být prodloužena pouze v případě, že na počítač nečeká další zájemce.
 6. Uživatel nahlásí pracovníkovi knihovny zahájení i ukončení práce s počítačem. Po ukončení musí zůstat počítač ve stavu, v němž byl předán obsluhou.
 7. Uživatel si může předem objednat užívání Internetu osobně nebo telefonicky. Při nedodržení objednaného termínu rezervace odpadá.
 8. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí Internet.
 9. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoli vlastní soubory, ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač.
 10. Informace a soubory získané při práci s Internetem si může uživatel nahrát pouze pro vlastní potřebu a je povinen s nimi nakládat podle ustanovení autorského zákona.
 11. Uživatel nesmí navštěvovat stránky s erotickou, pornografickou, rasistickou, fašistickou tématikou nebo stránky podněcující k násilí a užívání drog.
 12. Knihovna nenese odpovědnost za informace a data získaná ze sítě Internet.
 13. Až na výjimky organizovaných akcí pro děti není povoleno provozování počítačových her.
 14. Uživatel se musí chovat v knihovně tiše, proto nesmí pouštět žádné zvukové záznamy (jedině za použití sluchátek).
 15. Při práci s počítačem je zakázána konzumace jídla a pití.
 16. Uživatel nese plnou zodpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače (nebo sítě). Uživatel je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 17.  V případě prokazatelného poškození zařízení nebo softwaru je uživatel povinen nahradit škodu v plné výši.
 18. Pokud si návštěvník knihovny přinese vlastní zařízení pro práci s internetem, má možnost se bezplatně přihlásit k síti WI-FI.
 19. V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu, může být uživateli pracovníkem knihovny přístup k Internetu přerušen.
 20. Uživatel musí dbát pokynů pracovníků knihovny