Knihovní řád

Na základě § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává

Město Dobřichovice (Středočeský kraj) IČO  241 181

tento knihovní řád o poskytování knihovnických a informačních služeb

 

I. Základní ustanovení

Článek 1

Poslání a činnost knihovny

 

            Obecní knihovna v Dobřichovicích (dále jen knihovna) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a poskytuje rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona. Knihovna je organizační složkou obce a je evidována jako Obecní knihovna u Ministerstva kultury České republiky pod číslem 4578/2003.

 

Článek 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby, tak jak jsou vymezeny v příslušném ustanovení knihovního zákona. 

 

 

Bezplatné služby jsou zejména:

§  zpřístupňování knihovního fondu tj. absenční a prezenční půjčování dokumentů

§  zpřístupnění knihovního fondu z jiných knihoven (meziknihovní služby)

§  umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, pomocí telekomunikačního zařízení (internet). PC s internetem mají uživatelé knihovny k dispozici zdarma v prostorách knihovny ve výpůjční době.

 

 1. Za služby poskytované v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb. knihovního zákona, to znamená za úhradu, kterou je knihovna oprávněna požadovat do výše skutečně vynaložených nákladů.

 

Jedná se např. o tyto služby:

 

§  doručení dokumentů vypůjčených prostřednictvím meziknihovních služeb z jiných knihoven (poštovné a balné)

 

 1. Další služby (placené i neplacené):

§  písemné informační služby a rešerše

§  rezervace dokumentů

§  pořádání instruktáží o knihovně a jejích službách

§  pořádání přednášek, besed, výstav, vzdělávacích programů apod.

 

 1. Finanční úhrady od uživatelů jsou knihovnou účtovány podle Ceníku, který je přílohou tohoto knihovního řádu.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Článek 3

Registrace čtenáře

 

 1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem dle osobních dokladů. Děti do 15-ti let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodiče.
 2. Právnická osoba může být čtenářem knihovny v případě, že stykem s knihovnou písemně pověří pracovníka ve stálém pracovním poměru. Nositelem závazků je zde právnická osoba či instituce, nikoli pověřený pracovník.
 3. Jiný státní příslušník po předložení platného cestovního pasu a povolení k pobytu na území ČR.
 4. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. U studentů pak potvrzení o studiu na aktuální školní rok. Čtenář může také zadat svůj e-mail a telefonní číslo pro posílání předupomínek, upomínek, rezervací, popřípadě i jiných sdělení. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat a nakládat s nimi dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Registrační poplatky

 

Při vystavení čtenářského průkazu nebo obnovení jeho platnosti uhradí čtenář:

náklady spojené s registrací a evidencí - tzv. registrační poplatek (viz Ceník), který se hradí při ročním poplatku na 12 měsíců po sobě jdoucích.

Výše registračního poplatku je stanovena dle nezbytně vynaložených nákladů (knihovní zákon, § 4, odst. 4).

 

Článek 4

Základní povinnosti a práva uživatelů a čtenářů knihovn

 1. Uživatelé (čtenáři) jsou povinni řídit se knihovním řádem a pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek a neobtěžovat jakýmkoliv způsobem ostatní uživatele a nenarušovat jejich soukromí (nevhodné chování, hluk, zápach, nepřiměřené používání mobilních telefonů, fotografování uživatelů bez jejich vědomí a souhlasu aj.). Uživatelé nesmí do knihovny vstupovat pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Zákaz vstupu je s potravinami a nápoji.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.
 3. Veškeré připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné sdělit písemně na adresu knihovny nebo zřizovatele či ústně přímo knihovnici.
 4. Přístup do studovny knihovny je povolen i bez čtenářského průkazu.
 5. Změny identifikačních údajů je čtenář povinen hlásit nejpozději do 4 týdnů.
 6. Před převzetím výpůjčky je čtenář povinen si dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady. Čtenář za dokument odpovídá po celou dobu výpůjčky.
 7. S vypůjčenými knihami musí čtenář zacházet šetrně, nepoškozovat je, nerozbalovat, nevpisovat do nich poznámky.
 8. Dokument, který je půjčen jinému čtenáři, je možné v knihovně rezervovat, případně si zadat rezervaci on-line. Na rezervovanou knihu je čtenář upozorněn ústně, e-mailem nebo telefonicky. Rezervační lhůta je dva týdny.
 9. Výpůjční lhůta, která je 4 týdny (u aktuálních časopisů 1 týden), může být na žádost čtenáře prodloužena. U řádných výpůjček lze prodloužit výpůjční lhůtu dvakrát (požádá-li o to čtenář před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další čtenář). V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu i po dvou prodlouženích, ale jen po jeho předložení. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu.
 10.  Čtenář má právo si v knihovně samostatně vyhledávat potřebnou literaturu. Se systémem řazení knih na regále a s rozmístěním knih v celé knihovně je čtenář seznámen při zápisu.

 

 

III. Výpůjční řád

Článek 5

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

 1. Knihovna zpřístupňuje knihovní fond půjčováním z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání čtenáře podle § 14 knihovního zákona.

 

Článek 6

Rozhodnutí o půjčování

 

Mimo knihovnu si může registrovaný čtenář půjčit všechny dokumenty s výjimkou:

§  dokumentů, které knihovna půjčuje jen prezenčně

§  jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv)

§  vypůjčených z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

Článek 7

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

 1. Čtenář nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 2. Čtenář si při půjčování musí knihu nebo jiný dokument prohlédnout a je-li zjevně poškozen, ohlásit to ihned knihovníkovi. Jinak nese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení, a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu nebo zajistit náhradu tohoto knihovního dokumentu.
 3. Musí chránit vypůjčené knihovní dokumenty před poškozením, ztrátou, neznehodnocovat je (např. podtrháváním, vpisováním), nepůjčovat je dalším osobám a vrátit je do knihovny ve stanovené lhůtě.
 4. Čtenář může požádat o rezervaci dokumentu

 

Článek 8

Výpůjční lhůty

 

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 4 týdny.  Výpůjční lhůta může být prodloužena až dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to čtenář před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další čtenář. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 2. Způsoby prodloužení: osobní návštěvou knihovny, telefonicky, e-mailem, na webových stránkách knihovny (přes čtenářské konto).
 3.  Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Článek 9

Vrácení vypůjčeného dokumentu

 

Čtenář je povinen vrátit dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Nese jinak odpovědnost za všechny zjištěné závady při vracení dokumentu a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 

Využívání výpočetní techniky

 

 1. Přílohou KŘ je "Provozní řád přístupu na veřejný počítač".
 2. Počítače umístěné v prostorách určených čtenářům jsou návštěvníkům knihovny volně k dispozici. Způsob práce je přesně vymezen na příslušném počítačovém pracovišti.
 3. Zprovoznění a vypínání PC provádí knihovník.
 4. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů, o kterých uživatele informuje knihovník

 

IV. Postihy při nedodržení ustanovení knihovního řádu

Článek 10

Ztráty a náhrady

 

 1. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu (knihy, časopisu) a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu nebo obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu, která může několikanásobně překročit pořizovací cenu dokumentu.  Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Čtenář je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly (znehodnocené knihovnické zpracování).
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.
 5. Čtenář je povinen hlásit také případnou ztrátu Čtenářského průkazu
 6. Sankce je stanovena i za poškození čárového kódu
 7. Veškeré poplatky spojené s náhradami jsou uvedeny v ceníku

           

Článek 11

Sankce za přestupky proti knihovnímu řádu

 

Vymáhání nevrácených výpůjček:

 1. Jestliže čtenář nevrátí dokument půjčený absenčně ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři sankci za prodlení s vrácením dokumentu. Výše sankce se stanovuje za každý půjčený titul knihy a čísla časopisu - viz Ceník.
 2. Knihovna upozorňuje na včasné vrácení dokumentu všechny čtenáře, kteří knihovnici poskytli e-mailovou adresu, a to čtyři dny před vypršením lhůty pro půjčení.
 3. Knihovna vymáhá vrácení dokumentu upomínkami (1., 2., 3.).  Upomínky jsou zasílány čtenářům na jejich e-mailovou adresu nebo po domluvě i telefonicky. Třetí upomínka je zasílána písemně.
 4. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis městského úřadu) následuje vymáhání právní cestou. Za administrativní úkony spojené s vymáháním právní cestou je stanoven poplatek ve výši skutečně vynaložených nákladů.

 

Článek 12

Náhrada všeobecných škod

 1. Čtenář je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku v platném znění).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

 1. Výjimku z ustanovení knihovního řádu povoluje knihovník.
 2. Nedílnou součástí knihovního řádu jsou přílohy: 

§  Ceník

§  Provozní řád přístupu na veřejný počítač

§  Směrnice k nakládání s osobními údaji čtenářů

 

 1. Podle potřeby jsou k tomuto Knihovnímu řádu vydávány další dodatky a přílohy.

 

Knihovní řád schválilo zastupitelstvo města dne 2.6.2015  

 

Tento knihovní řád nabývá účinnosti  dnem  3.6.2015

Ruší se Knihovní řád ze dne 28. 3. 2013.

Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

V Dobřichovicích dne 2.6.2015